Tháng Chín 12, 2021 8:44 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9/2021

 (Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9/2021)

   Thời gian  

        Nội dung công việc

 

      Người phụ trách       Trực ban

       giám hiệu

  Thứ 2

Ngày 13/9

– Họp giao ban (BGH)

– Thực hiện các hoạt động trên lớp

– Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh CoVid19.

– Đ/c Hà – Đ/c Ngọt
   Thứ 3

Ngày 14/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp

– Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh CoVid19.

BGH – Đ/ Hà
   Thứ 4

Ngày 15/9

– Thăm lớp – BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. – BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 5

Ngày 16/9

– Thăm lớp – BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. – BGH – Đ/ Hà
  Thứ 6

Ngày 17/9

– Thăm lớp – BGH thực hiện các hoạt động trên lớp. – BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 7

Ngày 18/9

– Sinh hoạt chuyên môn theo tổ, Họp hội đồng. – BGH + TTCM – Đ/ Hà

 

                                                                                  * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp./.

                                                                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                                    Phạm Thị Thu Hà

Các tin liên quan