Tháng Bảy 20, 2021 4:33 chiều
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM

TRỰCTRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:19/TB-TrMN

 

 Nam Cường, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường Mầm non Nam Cường thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Vũ Thi Hằng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Nguyễn T.Thanh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Hoàng Thị Kim Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Tô Thị Tám Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Vũ Thị Nga TTCM – MG Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Phùng Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Thiều Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Vũ Thị Kim Anh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
9 Cao Thị Sở Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Đoàn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Trần Thị Hà Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Đoàn Thị Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Phạm Thị Nhinh TPCM – MG Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Phạm Thị Diệp Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Cao Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Vũ Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Phùng Thị Quỳnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Vũ Thị Vần Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Đỗ Thị  Hồng Gấm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Vũ Thị Lan TTCM – NT Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24 Đoàn Thị Phượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Cao Thị Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Đoàn Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Phùng Thị Mỹ Hạnh TP – CMNT Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Cao Thị Kiều Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Hoàng Thị Mỹ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Phạm Thị Nhan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Đào Thị Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Vũ Thị Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Phạm Thị Thu Hà