Tháng Ba 31, 2021 8:08 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐT NAM TRỰC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NAM CƯỜNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Cường, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường  Trường mầm mầm non Nam Cường xây dựng Quy chế làm việc gồm những nội dung sau:

 

 1. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

– Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của ngành cấp trên và quyết định một số chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết;

– Triệu tập các cuộc họp thường kỳ bất thường để  thông báo tình hình và đề xuất chủ trương chỉ đạo;

– Tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, phối hợp với hội PHHS các  ban ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện cho trường hoạt động;

– Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong năm học;

– Tổ chức các hoạt động và đề ra các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

– Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức thực hiện những công tác trọng tâm trong nhà trường;

– Quyết định việc bố trí cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh trong nhà trường;

– Thực hiện công tác tuyên truyền đến phụ huynh và công tác xã hội hóa giáo dục;

– Báo cáo tình hình hoạt động nhà trường lên các cấp.

 1. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN
 2. Hiệu trưởng

Là người chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

*Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:

– Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từ đầu năm học, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

– Thành lập các tổ chuyên môn, văn phòng trong nhà trường;

– Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại viên chức. Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng….

– Ra các quyết định có thẩm quyền;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;

– Tổ chức họp giao ban trong Ban giám hiệu;

– Tiếp nhận, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ;

– Tham gia các hoạt động giáo dục, thực hiện dự giờ 2h/tuần;

– Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở;

– Thực hiện xã hội hoá giáo dục phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng;

– Xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí cao;

– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh.

 1. Phó hiệu trưởng

– Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc được Hiệu trưởng phân công;

– Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường;

– Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

– Tham gia các hoạt động giáo dục, thực hiện dự giờ 4h/tuần;

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn;

– Xây dựng chế độ sinh hoạt cho trẻ trong trường mầm non; tổ chức việc thực hiện tạo môi trường giáo dục bên trong, bên ngoài nhà trường;

– Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn, tổ chức học hỏi, kiến thực tập các chuyên đề sư phạm, tổ chức dự giờ, thăm lớp, tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá chất lượng dạy và học từ đó rút kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên;

– Phối hợp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác Kiểm định chất lượng nhà trường; Công tác cập nhật phần mềm giáo dục phổ cập trẻ em 5 tuổi; Phụ trách công tác nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường.

– Tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác…

– Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;

– Tham gia trực trưa với Hiệu trưởng, giáo viên và được hưởng chế độ trực trưa theo quy định.

 1. Giáo viên chủ nhiệm

– Thực hiên công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động CSGD trẻ, đánh giá và quản lý trẻ;

– Tham gia các hoạt động chuyên môn nhà trường, lớp; đảm bảo ngày giờ công…

– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ;

– Rèn luyện đạo đức nhà giáo, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục;

– Gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng trẻ;

– Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

– Thực hiện nghĩa vụ và các qui định của ngành, nhà trường và của Hiệu trưởng.

 1. Công nhân viên
  * Kế toán

 Thực hiện nghiêm túc lập dự toán, quyết toán kinh phí kịp thời, chính xác.

– Trình ký kịp thời, tham mưu, thông tin chính xác, rõ ràng.

– Đảm bảo kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp cho tập thể CB-GV-NV tromng nhà trường.

– Cập nhật, lưu giữ các chứng từ liên quan đến tài chính ngăn nắp, khoa học.

– Hồ sơ, sổ sách ghi chép rõ ràng, hoàn chỉnh. Không có biểu hiện vi phạm tài chính và trình Hiệu trưởng ký duyệt hàng tháng.

– Thực hiện công tác kiêm nhiệm khi được phân công.

*Văn thư

– Thực hiện tốt chế độ lưu trữ công văn đi, đến (cập nhật kịp thời, sắp xếp khoa học). Bảo quản hồ sơ, công văn, con dấu nhà trường không để thất thoát.

– Soạn thảo, trình ký kịp thời. Tham mưu thông tin chính xác, rõ ràng. Hoàn thành văn bản báo cáo trước ngày báo cáo nộp theo quy định.

– Đảm bảo giờ giấc làm việc trong đơn vị. Thực hiện công tác kiêm nhiệm khi được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những công việc được giao.
* Nhân viên nuôi dưỡng

– Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại trường, lớp mẫu giáo;

– Đảm bảo ATTP trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ….

– Thực hiện tính trung thực, thật thà và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện công tác kiêm nhiệm khi được phân công.
* Bảo vệ

– Đảm bảo tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt công tác đóng cổng, mở cổng theo quy định.

– Thực hiện và chịu trách nhiệm với công tác được giao

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 * Đối với giáo viên

– Thời gian làm việc theo quy định đón, trả trẻ theo mùa.

Mùa hè: từ 6h 30

Mùa đông từ 7 h

*  Đối với nhân viên bảo vệ: Trực bảo vệ  cơ sở vật chất của nhà trường theo hợp đồng bảo vệ và đảm bảo thời gian trực / ngày.

 1. Nhà trường
  *. Lãnh đạo nhà trường

– Họp giao ban hàng tuần. Kiểm điểm công tác thực hiện trong tuần, xem xét những vấn đề cần giải quyết, quyết định chương trình công tác tiếp theo.

– Hội nghị sơ, tổng kết phải chuẩn bị nội dung chu đáo, những vấn đề quan trọng phải được biểu quyết của hội nghị.

* Họp hội  đồng trường: 01lần/tháng vào chiều thứ 7 của tuần 1 trong tháng.

Nội dung : Kiểm điểm công tác tháng qua và đề ra công tác tháng tới.

Sinh hoạt chuyên môn: 02 lần/tháng vào tuần 1+ tuần 3 hàng tháng.

 1. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 2. Với cơ quan quản lý cấp trên

– Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đúng qui định, kịp thời và nghiêm túc.

– Kịp thời phản ảnh những vướng mắc, khó khăn trong nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

 1. Với các đoàn thể, tổ chức xã hội

– Quan hệ phối hợp trong công tác, các hoạt động, hội nghị, họp giao ban.

Căn cứ vào quy chế này, CB-GV-NV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên xem xét rút kinh nghiệm.

Quy chế này được thông qua Hội nghị CBVC năm học 2020-2021 ngày 17/10/2020.

Yêu cầu CBQL, Giáo viên ngiêm túc thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                        Phạm Thị Thu Hà

 

       

Các tin liên quan