Tháng Chín 26, 2021 8:13 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 9/2021

 (Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10/2021)

  Thời gian              Nội dung công việc

 

   Người phụ trách       Trực ban       giám hiệu
  Thứ 2Ngày 27/9 – Họp giao ban đầu tuần                – Đ/c Hà        – Đ/c Ngọt
   Thứ 3Ngày 28/9 – Thực hiện các hoạt động trên lớp- Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19               – BGH          – Đ/ Hà
   Thứ 4Ngày 29/9 – BGH thực hiện các hoạt động trên lớp.- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19              – BGH        – Đ/c Ngọt
   Thứ 5Ngày 30/9 – Thực hiện các hoạt động trên lớp.- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19           – BGH           – Đ/ Hà
  Thứ 6Ngày 31/9 – Thực hiện các hoạt động trên lớp.- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19             – BGH     – Đ/c Ngọt
   Thứ 7Ngày 01/10 – Sinh hoạt chuyên môn – BGH+ TTCM+ GV        – Đ/ Hà

 

                                                         * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp./.

                                                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                 Phạm Thị Thu Hà