Tháng Chín 6, 2021 4:36 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2021

 (Từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9/2021)

    Thời gian  

         Nội dung công việc

 

        Người phụ trách         Trực ban

        giám hiệu

  Thứ 2

Ngày 06/9

– Họp giao ban (HP-TTCM)

– Thực hiện các hoạt động trên lớp

– Đ/c Ngọt – Đ/c Ngọt
   Thứ 3

Ngày 07/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp

– Đẩy mạnh thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID- 19 và tăng cường tuyên truyền  phụ huynh phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 cho trẻ để đảm an toàn về sức khỏe cho trẻ. (CB, GV, NV)

BGH – Đ/ Hà
   Thứ 4

Ngày 08/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp – BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 5

Ngày 09/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp – BGH – Đ/ Hà
  Thứ 6

Ngày 10/9

– Thực hiện các hoạt động trên lớp – BGH – Đ/c Ngọt
   Thứ 7

Ngày 11/9

– Sinh hoạt chuyên môn – BGH + TTCM – Đ/ Hà

 

                                                       * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp./.

                                                                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                      Phạm Thị Thu Hà