Tháng Một 18, 2021 5:43 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày (18/01/2020 đến ngày 23/01/2020)

                                                            

Thời gian Nội dung

công việc

Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ Hai 18/01/2020 –  Họp giao ban – BGH – Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ ba 19/01/2019 – Thực hiện các hoạt động trên lớp

 

– Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ tư 20/01/2020 – Thực hiện các HĐGD trên lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ năm 21/08/2020 – Thực hiện các HĐGD trên lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 22/01/2020 – Thực hiện các HĐGD trên lớp Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 23/01/2020 – Dạy ngày thứ 7 – Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt

 

                                                      * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                       Hiệu trưởng

 

                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 Phạm Thị Thu Hà