Tháng Chín 6, 2020 4:46 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày(07/9/2020 đến ngày 12/9/2020)

                                                            

Thời gian Nội dung

công việc

Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ Hai 07/9/2020 – Họp giao ban – BGH.-TK – Đ/c Hà – Đ/c Hà
Thứ ba 08/9/2019 – Thực hiện công tác điều tra phổ cập – Đ/c Ngọt – Đ/c Ngọt
Thứ tư 09/0/2020 – Thực hiện công tác điều tra phổ cập -Đ/c Ngọt, GVPTPC – Đ/c Hà
Thứ năm 10/9/2020 – Thăm lớp

– Tham gia các hoạt động trên lớp.

 

– Ban giám hiệu – Đ/c Ngọt
Thứ sáu 11/9/2020 – Thăm lớp

– BGH tham gia các HĐGD trên lớp

Ban giám hiệu – Đ/c Hà
Thứ bẩy 12/9/2020 – Họp Ban đại diện CMHS (DK) – Đ/c Hà  

 

                                                                             * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                              Phạm Thị Thu Hà                       

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan